Kan hjelpe mot lese og skrivevansker

Lysbehandling kan anvendes som metode for å hjelpe med lese og skrivevansker med først må man ha god kunnskap om hva lese og skrivevansker egentlig er: det får du i denne artikkelen.

Kort fortalt er lysbehandling gunstig i den sammenheng at det kan være med på å bedre oppmerksomheten til personer som mottar en slik behandling, og dette vil naturligvis være gunstig i forbindelse med lese og skrivevansker. Lyset som brukes i den forbindelse kalles for Lumatron.

Lese- og skrivevansker
Dagens elever er dårligere lesere enn gårsdagens, kan vi få inntrykk av dersom vi lytter til noen kritiske røster. Årsaken til elevenes synkende leseferdigheter knyttes ofte til for mye lekepedagogikk, for lite drill av ferdigheter og for dårlig kunnskap om metoder i leseopplæringen hos lærerne.

Lesing og skriving er de mest sentrale ferdighetene elevene lærer seg på skolen. Svært mye av opplæringen i skolen bygger på at elevene kan tilegne seg kunnskap gjennom å lese og å formidle kunnskapene sine gjennom å skrive. Elever som går ut av skolen med svake lese – og skriveferdigheter, vil oppleve at mulighetene for videre utdanning og arbeid avgrenses eller blokkeres. Svake lese- og skriveferdigheter og dårlig opplæring, rammer derfor den enkelte elev hardt og får således store personlige og samfunnsøkonomiske omkostninger.

På den annen side bidrar samfunnet gjennom sine forventninger om at elevene skal lære seg å lese og skrive allerede i 7-årsalderen til et enormt press på de elevene som stagnerer i lese- og skriveutviklingen. Elever som ikke er klar for lese- og skriveopplæring blir dessverre utsatt for forventninger om å klare det umulige.

For å øke kunnskapene blant foreldre og lærere om hva vi i dag vet om leseprosessen, leseutviklingen, lese- og skrivemetodikk, lese- og skrivemotivasjon og om elever som sliter med å lære seg å lese og skrive (elever med dysleksi), vil elevsiden.no formidle fakta som bygger på anerkjent forskning. Journalister og politikere som debatterer lese- og skriveopplæringen, mangler ofte helt elementær kunnskap om emnet.

Nesten alle elever starter skolegangen med et brennende ønske om å lære seg å lese og skrive. I de første skoleårene er derfor elevene motiverte og læringsvillige i forhold til lese- og skriveaktiviteter. For noen elever vil møtet med lese- og skriveopplæringen føre til nederlag med påfølgende frustrasjon, skamfølelse, angst og skolevegring. elevsiden.no vil forsøke å bidra til at elevene møtes med en pedagogikk som er tilpasset høyst varierende språklige og intellektuelle forutsetninger.